Služby

Poradenství a terapie s dospělými

 • zvládání náročných životních situací vyvolaných náhlou změnou či stresovou událostí (rozvod, rozchod, úmrtí v rodině, ztráta zaměstnání …) a/nebo spojených s jednotlivými fázemi lidského života (těhotenství, narození dítěte, samota po odchodu dospělých dětí z domova aj.)
 • vztahové problémy – v partnerství, manželství, rodině, zaměstnání…
 • komunikační problémy ovlivňující společenský život
 • zvládání života s duševní nemocí
 • úzkostné poruchy, depresivní poruchy
 • sebepoznání a rozvoj svých vnitřních zdrojů
 • pomoc s integrací náročné psychedelické zkušenosti (provázení a podpora po proběhlém zážitku s psychedelickou substancí – LSD, DMT, 5-MeO-DMT, psilocybin aj.)
 • psychospirituální krize

Oblast závislostí na návykových látkách/ návykovém chování

 • poradenství a terapie pro uživatele návykových látek a návykového chování (alkohol, nelegální drogy, gambling atp.) – orientace v problematice, diagnostika, práce se snižováním rizik (harm reduction), atd.
 • poradenství a terapie určená rodinným příslušníkům a blízkým osobám, kterých se problém dotýká
 • pomoc se zprostředkováním kontaktů na ústavní léčebná zařízení, psychiatrické ambulance specializované na léčbu závislostí (detoxifikace, léčba, …)
 • doléčování po ukončení ústavní léčby – alkoholismus, toxikomanie, gambling – dlouhodobá spolupráce zaměřená na zvládání života bez návykové látky, práce s prevencí relapsu, ukotvení v nastavených změnách životního stylu atd.

Poradenství a terapie s dětmi a adolescenty

 • školní obtíže
 • vývojové problémy
 • emoční nevyrovnanost
 • psychosomatické obtíže (bolesti hlavy, břicha, nevolnosti atd.)
 • problémy ve vztazích s vrstevníky
 • výchovné a komunikační problémy v rodině
 • situace před/v průběhu/ a po rozvodu
 • náročné osobnostní rysy, neklid, nevysvětlitelné „zlobení“
 • prožité trauma či velký stres
 • sexuální problémy
 • volba povolání
 • zneužívání návykových látek/návykového chování
 • a jiné

Ve své poradenské a terapeutické praxi se opírám o Gestalt psychoterapii, která je mým „domovským“ přístupem, zároveň ale ráda čerpám poznatky i z jiných terapeutických směrů.